Leiderschapsontwikkeling

Helaas zijn er nog veel misverstanden over het fenomeen leiderschap. Men denkt nog vaak aan termen als autoritair en opleggend gedrag. Dit kan aangeleerd of gekopieerd zijn vanuit opvoeding of ervaring bij organisaties die dit als wenselijk gedrag achtten. In sommige organisaties ligt de nadruk op de tekortkomingen van de medewerkers in plaats van het unieke talent waarover ze beschikken. Tegenwoordig is het in moderne organisaties van belang dat een leider over veelzijdige kwaliteiten beschikt met oog voor de medewerkers en gebruikmaking van hun talenten waardoor de organisatie en de mens groeien. Essentieel daarbij is goed kunnen communiceren en het maken van verbindingen. In het verlengde hiervan wordt sturing en ruimte gegeven aan processen met als resultaat dat doelen worden bereikt. Inherent hieraan is persoonlijk leiderschap met als fundament de leiding nemen in je beslissingen en je verantwoordelijkheden nemen voor jouw functioneren.

Wat is leiderschapsontwikkeling?

Niet iedereen is zich bewust van haar/zijn eigen leiderschapskwaliteiten. Omstandigheden kunnen ertoe hebben geleid dat je meegegaan bent met de stroom der verwachtingen. Door vastgeroeste patronen en routines kunnen de leiderschapskwaliteiten in het slop zijn geraakt. Medewerkers en ook de privéomgeving kunnen te maken krijgen met jouw passief handelen of zelfs negatieve denkwijze. Om uit deze impasse te komen is het van belang een visie op leiderschap te ontwikkelen en daarbij de leiderschapskwaliteiten die in de basis aanwezig zijn, weer op een positieve en actieve wijze zichtbaar te maken. De competentie leiderschap nader te ontwikkelen, als het ware. Middels reflectie kunnen inzichten ontstaan waar je eerder niet van bewust was. Bewustwording is de eerste stap naar de ontwikkeling van jouw leiderschap.

Hoe ontwikkel je leiderschap?

Door diverse transities die maatschappij en organisaties doormaken zijn er inmiddels een aantal trends op het gebied van leiderschapsontwikkeling ontstaan. De Ondernemersacademie heeft een onderscheidende visie en vanuit het driedimensionaal kijken diverse leiderschap programma’s ontwikkeld waarbij groei naar het eigen volledig potentieel een focus is. Een organisatie van de toekomst staat voor de Ondernemersacademie gelijk aan een lerende organisatie waar je fouten mag maken en mag experimenteren. Dit vraagt om leiderschap dat uitnodigt, reflecteert, inspireert, los kan laten en bij kan sturen. Het leiderschapsontwikkelingsprogramma geeft handvatten die gericht zijn op inzicht, verdieping en reflectie, leidend tot persoonlijk leiderschap en driedimensionaal kijken. Dit laatste gaat uit van de drie lenzen gebaseerd op de theorie van Daniel Ofman.

Het ontwikkelen van de competentie leiderschap is succesvol wanneer de leider goed situaties kan inschatten en daarop met de gepaste overtuiging, integriteit en creativiteit kan handelen. Authenticiteit en het vertrouwen op intuïtie versterken de juiste insteek. Een goed leider houdt het hoofd koel ten tijde van een crisissituatie, ondanks de nodige twijfels en chaos. Het vizier is gericht op het grotere geheel. Daadkracht is vereist bij het nemen van impopulaire maatregelen zonder enige vorm van eigenbelang. Het empathisch vermogen wordt aangesproken en uit zich in passend gedrag. De intrinsieke motivatie zorgt ervoor dat je je doelen bereikt. Bewustwording van je huidige gedrag en de keuze om dit gedrag te kunnen veranderen is het begin van persoonlijk en natuurlijk leiderschap.

Gedurende het traject komt inzicht tot stand door kennis, ervaring en intervisie. Door verbindingen te leggen met jezelf, je persoonlijke relaties, werkrelaties, het verleden en met de toekomst wordt een proces in gang gezet waarbij ontwikkel-stappen worden gezet volgens het concept “Inzicht”, “Route bepalen” en “Route volgen”. Uitgangspunt daarbij is zelfkennis. Hoe ben ik geworden zoals ik ben? Zonder zelfkennis kun je geen directie geven aan je eigen leven. Los van onoverkomelijke levensgebeurtenissen als ziekte en verlies, heb je merendeel zelf de keuze om een richting te bepalen. Deze keuzes kunnen vertroebeld zijn door de invloed van anderen, maar in den gronde zijn het jouw keuzes. Keuzes die je mede hebben gevormd. Om veranderingen te realiseren is het van belang in te zien dat je hiervan hebt geleerd en dat je koers kunt veranderen. Een koers die betekenis voor jou heeft en die door jou wordt uitgezet en ingezet.

Leiderschapsontwikkeling programma

De Ondernemersacademie biedt verschillende trajecten om leiderschap te ontwikkelen ten behoeve van de organisatie, de medewerkers en zelfontplooiing. Het ontwikkelen van leiderschap gaat verder dan de werkomgeving. De kern van jouw toegevoegde waarde wordt geraakt. Je wordt bewuster van jezelf en je keuzemogelijkheden. Dit heeft consequenties op jouw functioneren in jouw werkomgeving maar ook in jouw persoonlijk leven. Het is verrijkend en biedt kansen voor de toekomst. Op directie- en managementniveau biedt de Ondernemersacademie counsels aan waarbij veelal gespiegeld wordt, organisatorische en persoonlijke vraagstukken aan de orde komen die in groepsverband of individueel besproken worden. Verdieping en verbinding zijn centrale thema’s bij coaching op maat en 1 op 1 coaching. De onderlinge samenwerking staat centraal in teamontwikkelingstrajecten waar bewogenheid en in beweging komen onder begeleiding van de deskundige coaches en trainers van de Ondernemersacademie gerealiseerd wordt.

De Ondernemersacademie, van inzicht naar verbinding en ontwikkeling

Je leiderschap met college-vakgenoten, alleen of met je team ontwikkelen?